• 2_0506_Cyberya Website Banner
  • kaasensoslider

About PLDT KaAsenso

Ang PLDT KaAsenso ay binuo ng PLDT para matulungan ang mga Pinoy micro-entrepreneurs or minigosyante na mapa-unlad ang kanilang mga negosyo para mabigyan nila ng magandang buhay ang kanilang pamilya.